PODMIENKY A PRAVIDLÁ

PODMIENKY A PRAVIDLÁ (Covid-19)

 • Účastník svojou registráciou na športové podujatie Brezovský beh zdravia (ďalej BBZ) potvrdzuje, že si je vedomý zvýšených nárokov, ktoré budú na jeho organizmus kladené pri podávaní športového výkonu, a že jeho zdravotný stav a kondícia zodpovedajú tejto skutočnosti. Účastník týmto vyhlasuje, že je dostatočne pripravený na absolvovanie behu a nie je si vedomý žiadnej zdravotnej komplikácie, ktorá by mu mohla spôsobiť vážne zdravotné ťažkosti alebo ohroziť jeho život. V prípade akýchkoľvek pochybností doporučujeme účastníkom absolvovať pred štartom lekársku prehliadku a dôkladne zvážiť svoju účasť na tomto podujatí. Účastník svojou registráciou na športové podujatie prehlasuje, že na ňom štartuje na vlastnú zodpovednosť a zároveň sa oboznámil s propozíciami podujatia, s organizačným poriadkom podujatia a pokynmi organizátora „BBZ“.
 • Beh sa bude konať za každého počasia, okrem poveternostných podmienok ohrozujúcich zdravie a životy účastníkov a organizátorov. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny. Každý účastník beží na vlastné nebezpečenstvo.
 • Organizátor BBZ spracúva osobné údaje Účastníkov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje Účastníka poskytnuté Organizátorovi v procese registrácie sú využívané Organizátorom za účelom identifikácie, pre účely spracovania a publikovania štartových a výsledkových listín, merania času, platby štartovného a pre zabezpečenie informačného servisu medzi Organizátorom, jeho partnermi, spoluorganizátormi a Účastníkom. Organizátor sa zaväzuje, že osobné údaje pretekára budú použité len pre toto podujatie, nebudú uschované ani ponúknuté tretím osobám.
 • Fotografie, filmové zábery, rozhovory a iné formy záznamu Účastníka súvisiace s jeho účasťou na BBZ sú k dispozícii pre Organizátora. Organizátor si vyhradzuje právo uvedené záznamy archivovať a verejne publikovať vo všetkých formách. Účastníkovi nevzniká v prípade takéhoto publikovania žiaden finančný, materiálny alebo iný nárok.
 • Všetci Účastníci BBZ štartujú na vlastnú zodpovednosť. Zároveň každý účastník prehlasuje, že som si vedomý toho, že nesie všetku zodpovednosť a riziká spojené s jeho účasťou na tomto podujatí a za škodu spôsobenú na zdraví alebo majetku, ktorá vznikne jemu alebo ju spôsobí organizátorovi či ďalším partnerom podujatia a všetkým tretím osobám, ktoré sa nejakým spôsobom podieľajú na podujatí, pred, počas ako aj po podujatí. V prípade zranenia alebo poškodenia svojho zdravia alebo majetku si účastník škodu nebude uplatňovať u organizátora a tretích osôb.
 • Každý Účastník BBZ je povinný rešpektovať a dodržiavať pokyny členov Organizačného tímu BBZ, a Usporiadateľov BBZ počas celej doby trvania podujatia.
 • Používanie akéhokoľvek vybavenia alebo pomôcok z iných športových disciplín, ktoré môžu zvýhodňovať Účastníka alebo prekážať iným Účastníkom, či ohrozovať Účastníkov a divákov na zdraví je zakázané. Sem patria napríklad bicykle, trekkingové palice, motorové vozidlá, motocykle a pod.
 • Sprevádzanie Účastníkov inými osobami po trati podujatia na bicykloch, so zvieratami alebo na iných prepravných prostriedkoch je zakázané a môže mať za následok diskvalifikáciu takto sprevádzaného Účastníka. Na bicykloch sa môžu po trati pohybovať iba osoby poverené Organizátorom, za účelom plnenia úloh definovaných Organizátorom.
 • V prípade preukázateľného nedodržania predpísanej trate danej disciplíny BBZ, alebo narušenia bezpečnosti Účastníkov alebo divákov je Organizátor oprávnený zakázať Účastníkovi pokračovanie v pretekoch a diskvalifikovať ho.
 • Podpisom na štartovacej / registračnej listine zároveň sa účastník „BBZ“, zaväzuje a prehlasuje ŽE NEPRIŠIEL/A/ DO STYKU S OSOBOU POZITÍVNE TESTOVANOU A COVID 19 ANI SA V TOMTO ČASE NEVRATIL ZO ZAHRANIČIA A SOM SI VEDOMÝ/Á/ RIZIKA KEBY TÚTO INFORMÁCIU ZATAJIL/A/.

Hygienické a bezpečnostné opatrenia

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa. Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11. 3. 2020 pandémiu ochorenia COVID-19. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v nadväznosti na zlepšenie epidemiologickej situácie v súvislosti s COVID-19 v Slovenskej republike týmto opatrením umožňuje uskutočniť hromadné podujatia nad 1000 osôb, pričom organizátor hromadného podujatia je povinný zabezpečiť dodržiavanie proti-epidemických opatrení.

 • Vstup a pobyt v mieste registrácie podujatia bude možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka)
 • Pred registráciou a v mieste kde sa registrácia účastníkov bude vykonávať (aj v mieste konania podujatia) budú zabezpečené dezinfekčné prostriedky na báze alkoholu a odporúča sa dodržiavať 2m rozostup medzi osobami.
 • Pri účasti na hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia sa odporúča dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť.
 • Rúška sa nemusia nosiť na čas potrebný na konzumáciu jedál a nápojov.
 • Odporúča sa nosiť rúško v exteriéri pri vzdialenosti menej ako 2 metre od iných osôb. Rúška nemusia nosiť zamestnanci vykonávajúci prácu v spoločnom pracovnom priestore, ak sú od seba alebo iných osôb vzdialení minimálne 2 metre, ani zamestnanec, ktorý sa nachádza na pracovisku sám.
Predchádzajúca fotka
Nasledujúca fotka